Disclaimer website eFIOW

Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de voorwaarden zoals hieronder vermeld en verbindt u er zich toe deze na te leven. Het eFIOW heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, hebben de voorwaarden van deze producten en diensten voorrang.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo’s zijn en blijven eigendom van het eFIOW, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website behoort tenzij expliciet anders vermeld toe aan: eFIOW vzw met zetel te Achterheide 30, 3980 Tessenderlo.

Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd, doorgestuurd of op enige wijze openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het eFIOW, tenzij voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechterlijke vervolging.

Aansprakelijkheid

Het eFIOW streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. Het eFIOW kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. Het eFIOW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Vooraleer te vertrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de informatie te bespreken met uw behandelend arts.

Het eFIOW kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of het eFIOW in het algemeen.

Het eFIOW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het eFIOW op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

Verwijzingen en bijdragen aan de website

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Het eFIOW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacypolitiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat het efIOW en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat het eFIOW de informatie op deze websites heeft goedgekeurd.

Het eFIOW behoudt te allen tijde het recht voor de door gebruikers aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

Privacy

Het eFIOW verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het eFIOW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.